Vật tư nhà kính khác

Vật tư nhà kính khác

Đinh ghim bạt phủ cỏ

800 

Vật tư nhà kính khác

Máng nước nhà kính, nhà màng

95.000 
2.500 

Vật tư nhà kính khác

Nẹp nhà màng, nhà kính

8.000 

Vật tư nhà kính khác

Đèn led nhà kính, nhà màng