Màng nhà kính khổ rộng 8m LineForce- Texas USA 150mic 7layer

16.200