Hệ thống dọc trồng thủy canh ( 72 lỗ)

1.350.000 

Hệ thống trồng thủy canh

Chiết khấu với SLL