Màng nhà kính Politiv Israel khổ rộng 7m

16.800 

MÀNG PHỦ NHÀ KÍNH, MÀNG PHỦ NHÀ LƯỚI ISRAEL