Màng nhà kính khổ rộng 7m LineForce- Texas USA 150mic 7layer

15.500