Màng nhà kính khổ rộng 9m LineForce- Texas USA 150mic 7layer

15.500